Hoogeveen – Op 30 juni behandelt het Algemeen Bestuur de jaarrekening 2014. Het waterschap is er in geslaagd om een positief resultaat van ruim 1,6 miljoen euro te realiseren. Dit bedrag kan aan de reserves worden toegevoegd.Waterschap-522x391

De lagere rente en afschrijvingslasten zorgden voor een belangrijk deel voor dit positieve resultaat. Daarnaast is er een voordeel op personeelslasten, vooral door het niet of op een later moment invullen van vacatures en door het niet tot stand komen van een nieuwe cao, waarmee in de begroting wel rekening was gehouden. Ook de sociale lasten waren lager.

Door een verbetering in het zuiveringsproces is onder andere minder gebruik gemaakt van chemicaliën: dit leverde een kostenvoordeel op. In de belastingontvangsten heeft het waterschap ongeveer vier ton meer ontvangen dan begroot. Het bestuur kan het positieve resultaat in de toekomst gebruiken om de tariefstijgingen te matigen.

Veel gerealiseerd
In Noordwest Overijssel is het project Wetering Oost en West gerealiseerd. Dit project zorgt voor waterberging in tijden van veel neerslag en een beter waterpeil voor natuurontwikkeling en landbouw. In totaal is nu in het gebied van Reest en Wieden 10,6 miljoen m3 wateropvang gecreëerd. De komende tijd werkt het waterschap aan de laatste 2,8 miljoen m3. Vanaf eind 2009 werd 3,9 km natuurvriendelijke oever aangelegd, vijf stuwen vispasseerbaar gemaakt en is vier kilometer hermeandering uitgevoerd. Deze maatregelen komen de waterkwaliteit ten goede.

De muskusrattenbestrijding heeft goede resultaten behaald. De populatie van muskus- en beverratten is onder controle. Het maaiplan en het jaarplan baggeren zijn volgens planning uitgevoerd. De werkzaamheden op het Dwingelderveld zijn afgesloten: het herstel van het watersysteem in het Nationaal Park Dwingelderveld (module1) is afgerond. Ook het beekherstel middenloop Vledder Aa is vorig najaar gerealiseerd.

Het zuiveringsproces van Reest en Wieden hoort bij de top van Nederland. De gemiddelde verwijdering van stikstof (86,3%), fosfaatverwijdering (91,7%) was wederom heel goed. Mede hierdoor is de waterkwaliteit in het gebied van Reest en Wieden uitstekend. Maar ook de stikstofverwijdering (86,3%) is landelijk gezien opvallend goed.

In 2014 zijn in 7766 ha van het beheergebied grond- en oppervlaktewater-maatregelen uitgevoerd. In totaal is daarmee tot en met 2014 voor 37.319 ha een beter waterpeil gerealiseerd. Daarmee loopt het waterschap 2500 ha voor op de doelstelling aanpassing van het waterpeil aan de functie van het gebied landbouw of natuur. In totaal zijn in vijf gebieden maatregelen gerealiseerd voor Natura 2000-gebieden en anti-verdrogingsmaatregelen voor TOP-gebieden. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden met behoud en herstel van biodiversiteit en soortenbescherming als gevolg. Het ontwerp Waterbeheerplan 2016-2021 is samen met waterschappen Groot Salland, Vechtstromen en Rijn en IJssel vastgesteld. Hierin staande ambities en doelen voor de komende jaren.

Waterbeheer in de 21e eeuw is belangrijk aandachtspunt. Het klimaat verandert. De tussendoelen voor waterberging, het gewenste waterpeil in kanalen, beken en grondwater en het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater (Kader Richtlijn Water) in 2015 liggen nagenoeg op het schema.

Door Henk Boer

Geef een reactie