Alescon – voert de gemeenschappelijke regeling voor de Wet Sociale werkvoorziening (Wsw) uit voor de gemeenten Aa & Hunze, Assen, De Wolden, Hoogeveen, Midden-Drenthe en Tynaarlo. De invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 heeft gevolgen voor deze sociale werkvoorziening: vanaf 1 januari stopt de instroom bij Alescon en moeten de individuele gemeenten deze mensen begeleiden naar een baan binnen het reguliere bedrijfsleven. De betrokken gemeenten hebben, samen met het bestuur en de directie van Alescon, een proces in gang gezet om in te spelen op deze verandering. Dit proces verloopt goed en in harmonie. Een extern bureau kreeg opdracht de mogelijkheden tot verbetering van de bedrijfsvoering in kaart te brengen. Op basis van dit rapport hebben de zes colleges van B&W Alescon gevraagd een aantal maatregelen te nemen die moeten leiden tot een besparing van twee miljoen euro structureel.

De kosten moeten omlaag
SW-medewerkers van Alescon die op 1 januari 2015 een dienstverband hebben, behouden hun rechten en plichten. Dit heeft de regering bepaald. Het gaat bij Alescon om ongeveer 1.800 personen. De jaarlijkse rijkssubsidie voor deze krachten wordt de komende jaren door het Rijk teruggebracht van ongeveer € 26.000 per arbeidsjaar in 2014 naar € 22.700 in 2019. Dit is een bezuiniging van 13%. Dit feit, samen met het gegeven dat Alescon nu al jaarlijks 3,5 miljoen euro tekort komt, maakt een koerswijziging onontkoombaar.

Gebruik maken van vrijkomende infrastructuur
De zes gemeenten hebben Alescon gevraagd om in 2015 en 2016 het werk volgens bestaande afspraken uit te blijven voeren. Op 19 december wordt de overeenkomst daarvoor getekend.Doordat de instroom bij Alescon vanaf 2015 stopt en de uitstroom van bestaande SW’ers blijft doorgaan, vermindert geleidelijk het aantal mensen waarvoor Alescon verantwoordelijk is. Deze afname leidt tot vrijvallende gebouwen en machines maar vooral ook van mensen met waardevolle kennis van de nieuwe doelgroep. Om deze kennis niet verloren te laten gaan, denken de zes gemeenten na over op welke manier ze daarvan gebruik kunnen maken. Dat zal niet bij elke gemeente gelijk zijn; dit heeft te maken met nuanceverschillen in beleid en uitvoering van de Participatiewet.

Gezamenlijk vervolgtraject
De keuzes van de afzonderlijke gemeenten zullen, naar verwachting, gevolgen hebben voor de gemeenschappelijke regeling Alescon. Er kan een kantelpunt ontstaan waarbij een wijziging van de huidige structuur aan de orde kan komen. Komend voorjaar moet duidelijk worden wat de gevolgen zijn van de gemeentelijke keuzes. Het is een ingewikkeld besluitvormingsproces waarbij de zes gemeenten op basis van unanimiteit het veranderingsproces vorm willen geven. Hiervoor is het belangrijk duidelijke afspraken te maken over het vervolgtraject en over afstemming van besluitvorming binnen de gemeenten, parallel aan de besluitvorming binnen en met Alescon.

De colleges hebben daarom besloten een stuurgroep te formeren, bestaande uit de portefeuillehouders van de zes gemeenten met een ambtelijke ondersteuningsgroep. Deze stuurgroep stemt het ingezette veranderingsproces en de te nemen besluiten met elkaar af en bereidt de besluitvorming binnen de gemeenten voor.

Betrokkenheid raad
Bij de meningsvorming en besluitvorming rondom het veranderingsproces en de toekomst van de gemeenschappelijke regeling Alescon worden de gemeenteraden meegenomen. De raden zijn per brief van de stand van zaken en de vervolgstappen binnen het veranderingsproces op de hoogte gebracht.

Door Henk Boer

Geef een reactie