Hier kunt u online foto’s bij bestellen Oypo

ELIM – De heer Langenkamp was van 1980-1995 2e secretaris bij de Middenstandsexamens in Twente. Schriftelijke examens met gemiddeld 800 (en uitschieters tot 1200) per examendag. Het middenstandsdiploma was verplicht voor een groot aantal zelfstandigen in het Midden- en Kleinbedrijf om zich te mogen vestigen en is in 1995 vervangen door het Diploma Algemene Ondernemersvaardigheden. De heer Langenkamp zorgde ervoor dat alle kandidaten bij de start de juiste opgaven en uitwerkingspapieren hadden. Na afloop verzamelde hij alle stukken voor een juiste verzending naar de correctoren. Zijn rust en kalmte tijdens de examens waren van grote waarde. Vanaf 1995 nam de heer Langenkamp alle examens als algehele organisator in de provincie Drenthe voor zijn rekening daar het aantal kandidaten drastisch verminderd was. Momenteel worden de A.O.V.- examens sporadisch afgenomen en is het werk voor de heer Langenkamp voorbij.

Van 1980 tot heden is de heer Langenkamp voorzitter bij provinciale Drentse sierduivenclub DSC. Van kinds af is de heer Langenkamp liefhebber van sierduiven. Hij werd in 1980 voorzitter van de sierduivenclub Drenthe en was betrokken bij de oprichting. Hij is de vraagbaak voor de leden en organiseert samen met de bestuursleden verschillende activiteiten, zoals de maandelijkse bijeenkomsten, de interne en externe hokbezoeken, de clubshows, het inboeken van de inschrijvingen, het vervaardigen van de catalogus en het bestellen en uitgeven van de ringen die liefhebbers nodig hebben om hun jonge duiven officieel aan tentoonstellingen te kunnen laten deelnemen.

Van 1980 tot heden is de heer Langenkamp vrijwilliger bij de Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersvereniging NBS, een landelijke bond die een koepel vormt met een 20-tal specifieke sierduivenverenigingen, ongeveer 30 speciaal verenigingen voor één of meerdere sierduivenrassen, een 15-tal tentoonstellingsorganisaties, een keurmeesters vereniging en een kleine 400 gemengde verenigingen, die naast sierduivenliefhebbers ook leden hebben met andere klein dieren. De NBS stelt zich ten doel het bevorderen van de sierduiventeelt in Nederland in de meest uitgebreide zin des woords met speciaal aandacht voor het welzijn van dier en liefhebber. Onder haar verantwoordelijkheid vallen de ledenadministratie, het Ringenbureau, de Standaardcommissie die de stand van de sierduivenrassen bewaakt, de Examencommissie die de examens voor sierduivenkeurmeester bewaakt en organiseert, de vertegenwoordiging naar de Entente Europeénne, de Europese overkoepelende organisatie en de pr-commissie, die de bekendheid van de NBS en haar doelstellingen uitdraagt op de daartoe geëigende plaatsen.

Al deze taken worden uitgevoerd door vrijwilligers. Op dit moment zijn er bij de NBS ongeveer 1700 sierduiven liefhebbers aangesloten uit geheel Nederland. Bovendien is er een 20-tal in verschillende buitenlanden wonende Nederlanders aangesloten. De heer Langenkamp is één van de vrijwilligers en verricht zijn activiteiten binnen verschillende verenigingen en functies. Hij is in 2020 door bestuur en leden van de NBS voorgedragen voor de belangrijkste onderscheiding van de bond, de gouden NBS-erespeld, die hem vanwege de corona-richtlijnen wel kenbaar is gemaakt, maar nog niet is opgespeld.

Ook voor liefhebbers van andere kleine huisdieren uit de provincie Drenthe heeft de heer Langenkamp meer dan een steentje bijgedragen. Samen met de zusterbond KLN heeft de NBS een tentoonstellingsbureau dat de zogenaamde gemengde tentoonstellingen voor deze dieren in een provincie regelt. Toen de omstandigheden in 2012 vroegen om een meer aan die tijd aangepaste organisatiestructuur, heeft de heer Langenkamp een belangrijke rol gespeeld bij de transitie van dit bureau (FK) naar een meer op deze tijd gestoelde Facilitair Bureau (FB).

De heer Langenkamp verleent ook nog hand- en spandiensten bij meerdere regionale en landelijke tentoonstellingen van klein dieren en sierduiven. Hij werkt mee aan de organisatie van o.a. de gemengde tentoonstelling Midden-Drenthe Show in Beilen, de landelijke sierduivenshow SNN in Drachten en de landelijke klein dieren manifestatie Noordshow in Assen. Bij al deze tentoonstellingen organiseert hij niet alleen, maar is hij evenzeer dagen in de weer met de opbouw en afbraak van de shows. Zijn accuratesse, zijn bereidheid om te helpen en zijn kennis van zaken maken hem dan ook tot een graag gevraagde medewerker aan tal van evenementen. De heer Langenkamp speelt een uiterst belangrijke rol in de beoefening van de sierduivenliefhebberij voor veel Nederlanders.

De heer Langenkamp is van 1983 tot heden penningmeester van de Damscenerclub Nederland een speciaal club van zijn favoriete ras. Deze speciaal club behartigt de belangen van de fokkers van één bepaald ras en is verantwoordelijk voor de bewaking van de eigenschappen van dat ras, de verspreiding en instandhouding ervan en is richtinggevend in zaken als veranderende raskenmerken, maar ook in maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld dierenwelzijn en ethiek. De heer Langenkamp was betrokken bij de oprichting in 1983 en vervult tot heden een bestuursfunctie als penningmeester. Ooi is hij samensteller van het jaarboek/ clubblad.

Door de leden is hij benoemd tot erelid van de Damascenerclub.
De heer Langenkamp is ook lid van de Duitse speciaal club voor de Damascener en vervult een belangrijke rol tussen de Nederlandse club en haar Duitse zustervereniging daar waar het gaat om het afstemmen van raskenmerken, dierenwelzijn en gezamenlijke belangen. Vanaf 1984 tot heden is de heer Langenkamp mantelzorger voor zijn dochter die visueel en verstandelijk gehandicapt is en verblijft in Visio De Brink in Vries.

De heer en mevrouw Langenkamp zetten zich al jaren in voor een goed onderkomen en goede verzorging van deze mensen. Visio De Brink biedt wonen, logeren en dagbesteding voor volwassenen vanaf 18 jaar met een visuele en verstandelijke beperking en/of andere beperkingen. De heer Langenkamp heeft als vrijwilliger veel betekend bij de verhuizing van diverse cliënten van Haren naar Vries. Buiten het inrichten van de eigen woning van dochter heeft de heer Langenkamp zich ook verdienstelijk gemaakt voor de andere bewoners. Vele uren heeft hij in Vries doorgebracht (en brengt hij door) om e.e.a. zo praktisch en mooi mogelijk te maken, zodat iedereen op een goede manier kan wonen en werken.

Van 2004-2014 was de heer Langenkamp voorzitter bij de Zorgboerderij Zwieseborg. Hij heeft honderden, waarschijnlijk duizenden uren besteed aan het verwezenlijken van deze zorgboerderij ‘Zwieseborg” in Loozen, gemeente Hardenberg. De heer Langenkamp was betrokken bij de verbouw van de boerderij (rijksmonument) tot een voor ouders en gehandicapt kind toegankelijk geheel met overnachtingsmogelijkheden voor ouders en kind, hetgeen tot dan toe in Nederland niet bestond. Hij had overleg met gemeente, provincie, Europese Commissie, Landschapsbeheer, Rijkswaterstaat, zorginstellingen en Monumentenzorg. Hij was betrokken bij het nog nergens gerealiseerde project: een rolstoelvriendelijke uitkijktoren. Ook kwam er een kinderboerderij, restaurant, diverse congreszalen, hotelaccommodaties en een rolstoelvriendelijk pontje over de Vecht. Nadat het geheel was overgedragen aan de Baalderborggroep is de heer Langenkamp uit het bestuur gestapt.

In de jaren zeventig was de heer Langenkamp samen met zijn zwager betrokken bij zijspanwegraces wat beide deden in hun vrije tijd. In 1974 en 1975 zijn zij beide keren Nederlands Kampioen geworden bij de Nederlandse Motorsportbond. Het zijspan was helemaal door hen zelfgebouwd. Het was en unieke tak van motorsport.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: