HOOGEVEEN – In de gemeente Hoogeveen is behoefte aan meer sociale huurwoningen. Ook zijn er huurwoningen nodig waarin wonen en zorg gecombineerd kunnen worden. En bestaande huurwoningen moeten worden verduurzaamd. “Er moet de komende jaren veel gebeuren om te zorgen dat we in onze gemeente voldoende sociale huurwoningen hebben die passen bij de huidige vragen”, zegt wethouder Niek Wind. “Daarom hebben we met de woningcorporaties in onze gemeente, Woonconcept, Domesta, Actium en Woonservice afspraken vastgelegd en acties benoemd over bijvoorbeeld betaalbaarheid, leefbaarheid, nieuwbouw, verduurzaming en wonen met zorg.” Vandaag tekenden de woningcorporaties en de gemeente voor de ‘Meerjarige prestatieafspraken 2023-2027’ in De Zaaier, een wooncentrum voor ouderen in Hoogeveen.

In de prestatieafspraken worden afspraken gemaakt voor meerdere jaren tussen de gemeente, woningcorporaties en hun huurdersorganisaties. Over onder andere de betaalbaarheid, leefbaarheid, nieuwbouw, verduurzaming, doelgroepen en wonen met zorg van sociale huurwoningen in de gemeente.

Voldoende en betaalbare woningen
Directeur-bestuurder Bert Moormann van Domesta benadrukt dat een van de afspraken gaat over het toevoegen van 300 woningen. “Vorig jaar is een woningmarktonderzoek gedaan. Dit onderzoek laat zien dat ook in Hoogeveen behoefte is aan meer sociale huurhuizen. Samen met de gemeente, Actium, Woonconcept en Woonservice gaan we hier graag mee aan de slag. Belangrijk is dat er voldoende bouwlocaties beschikbaar komen.” De corporaties zetten zich bovendien in voor betaalbaar wonen, dat huurders hun woonlasten kunnen dragen. Daarbij is extra aandacht voor bewoners met een lager inkomen en een huis met een laag energielabel.

Wonen met zorg in een fijne omgeving
“Wonen met zorg is een van onze belangrijkste opgaven voor de komende jaren. Daarom is het nodig dat we slim samenwerken en de beschikbare middelen op een goede manier benutten. De zorgvragen van inwoners in Hoogeveen zijn divers en nemen de komende jaren toe. Dit maakt dat er werk aan de winkel is: er zijn andere woningen nodig om wonen met zorg mogelijk te maken. We onderzoeken kansen en ontwikkelingen voor geclusterde woonvormen. Zodat mensen uitgenodigd worden om samen te gaan wonen een fijne woonomgeving met een passende woning. Door bijvoorbeeld gezamenlijke ruimtes toe te voegen waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten”, aldus Marcel van Halteren, directeur-bestuurder van Woonconcept.

Snel en gezamenlijk verduurzamen
Het tempo van het verduurzamen van woningen moet doorgaan en hoog blijven. Een beter geïsoleerde woning, betekent lagere woonlasten. Bert Moormann directeur-bestuurder van Domesta: “In Hoogeveen zetten we ons gezamenlijk in voor een duurzame, groene, gezonde en toekomstbestendige woningvoorraad en woonomgeving in wijken waar het prettig wonen is. Dat doen we samen met de andere drie corporaties in nauwe samenwerking met gemeenten. Door gezamenlijk aan de slag te gaan met een wijkgerichte aanpak, kunnen we elkaar versterken. En werken we aan duurzaamheid en leefbaarheid, door gezamenlijk een wijk te verbeteren.”

Samen met huurders tot stand gekomen
De huurdersverenigingen van de betrokken corporaties zijn blij met de samenwerking in de totstandkoming van de prestatieafspraken. Janny Koekoek van de huurdersvereniging SHDH namens de aangesloten huurdersorganisaties: “Het is belangrijk om goed samen te werken om te werken aan prettig en betaalbaar wonen in Hoogeveen, voor zowel ouderen als jongeren. De gemeente en woningcorporaties moeten hierin samen optrekken, zodat er niet alleen voldoende prettige woningen beschikbaar zijn, maar dat ze ook in fijne buurten staan, passend bij een zorgvraag als die speelt. De afspraken die zijn gemaakt, geven ons het vertrouwen dat er op een goede manier wordt samengewerkt om dat mogelijk te maken.”

Door Henk Boer

Geef een reactie