kerkelijk,  Overdenking

Goed nieuws tijdens de crisisGeloofsoverdenking door: Evangelist Sieberen Voordewind

In deze tijd is er in ons land een “intelligente lockdown,” zoals premier Rutte dat noemde. En wat is het geweldig dat vele christenen het evangelie verspreiden via internet. Wie geen internet had maar wel het evangelie verkondigde, was de Apostel Paulus. In de Bijbel lezen we dat de Apostel Paulus in een lockdown terecht kwam. Het woord “lockdown” betekent letterlijk: “afgrendeling, vergrendeling,” en is vanuit een autoriteit een noodprotocol, om te voorkomen dat onder andere mensen een gebied verlaten. En over Paulus zegt de Bijbel in Handelingen 28:16, 30 en 31: “En toen wij te Rome aangekomen waren, kreeg Paulus verlof op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte… En hij bleef de volle termijn van twee jaar in zijn eigen gehuurde woning, en ontving allen, die tot hem kwamen, predikende het Koninkrijk Gods, en onderricht gevende aangaande de Here Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, zonder enige belemmering.” (NBG, 1951). Wat geweldig, dat Paulus ook tijdens zijn lockdown doorging met de verspreiding van het evangelie.

Terwijl in ons land vele kerkdeuren dicht zijn vanwege de coronacrisis en de “intelligente lockdown,” kunnen belangstellenden gelukkig wel
Evang. Sieberen Voordewind
via internet het evangelie horen en lezen. Ja, internet is een geweldig middel om het evangelie te verspreiden, waar ik sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw ook gebruik van maak. Internet biedt een geweldige mogelijkheid om vele mensen over de hele wereld te bereiken met het evangelie van Gods liefde en genade.

Jezus Christus heeft eens tegen Zijn volgelingen gezegd volgens Marcus 16:15: “Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.” (NBG, 1951). Christus zei: “…verkondigt het evangelie…” Oswald J. Smith schrijft in zijn boek: “Bewogenheid voor zielen” (blz. 69): “Wat is dan nu het belangrijkste werk? Het is het uitvoeren van de laatste bevelen van de Here. Het is zijn evangelie te brengen…” Het Griekse woord voor evangelie betekent: “Goed nieuws” en: “Blijde boodschap.” De opdracht is om geen slecht nieuws te verkondigen maar GOED NIEUWS. Daarom verspreidt ik ook in deze tijd, waarin het coronavirus heerst: GOED NIEUWS.

Goed nieuws is dat Jezus Christus ook in deze moeilijke tijd met Zijn volgelingen is. Hij heeft eens tegen Zijn volgelingen gezegd: “En zie, IK BEN MET U AL DE DAGEN tot aan de voleinding der wereld.” (Mattheüs 28:20, NBG, 1951). Goed nieuws is dat de Levende God tot zijn kinderen gezegd heeft: “Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.” (Jesaja 41:10, NBG, 1951). En als je nog geen kind van God bent maar dat wel wil worden; doe dan wat de Bijbel zegt. Geloof in Jezus Christus de Eniggeboren Zoon van God (Johannes 3:16), neem de Christus in je leven aan (Johannes 1:12) en volg Hem. En als je een kind van de Levende God bent, dat is Hij ook bij jou, of je dat nu wel of niet voelt. Hij heeft beloofd: “…IK BEN MET U…” Dit is goed nieuws! “…geloof in het goede nieuws…” (Filippenzen 1:27, BB) en GEEF HET NIET OP.