Hoogeveen – Voor Area Reiniging NV was 2014 een rustig en stabiel jaar, waarin onverminderd is gefocust op de verbetering van kosten en dienstverlening. Met een omzet van 25,6 miljoen euro en een resultaat dat ruim 340 duizend euro hoger ligt dan begroot, blikt Area met tevredenheid terug in haar online jaarverslag www.areajaarverslag.nl.LZV Area

In 2014 werden in het kader van efficiency en duurzaamheid zes moderne inzamelvoertuigen alsook een Lange Zware Vrachtwagen (LZV) aangeschaft. Verder is bij Area het TalentOntwikkelProgramma TOP ontwikkeld en is de samenwerking in beleid en contractmanagement in het Noorden verstevigd.

Hogere efficiency en meer duurzaamheid
De investeringen in het inzamel- en transportmaterieel bij Area hebben geleid tot een flinke reductie van het aantal inzameluren. Tegelijkertijd wordt door de vrachtwagens met dubbele grebber en afzetbare containers alsook door de combinatie met de LZV – die drie containers kan vervoeren – minder CO2 uitgestoten. Area heeft de kosten voor inhuur personeel en de overige bedrijfskosten eveneens verder weten terug te brengen. Daarnaast is in 2014 bij Area gewerkt aan het verbeteren van de (ondersteunende) werkprocessen. Deze zijn alle beschreven en vastgelegd, waarbij ook naar de juiste routing van de inzamelauto’s is gekeken. Om beter te kunnen sturen op onderhouds- en brandstofkosten is een start gemaakt met de invoering van boordcomputers in de inzamelauto’s.

TalentOntwikkelProgramma TOP
Met bewustzijn van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in Drenthe heeft Area als eerste organisatie in de sectoren afval, water en energie in 2014 een TalentOntwikkelProject opgezet. Uitgangspunt van TOP is het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. In de zomer van 2014 zijn vijf jonge chauffeurs geworven die sindsdien op tijdelijke basis bij Area werken en twee jaar lang de kans krijgen zich verder te ontwikkelen. Zij doorlopen interne en externe stages, behalen relevante branchegerichte diploma’s en werken aan de eigen leefstijl. Hierin worden zij gecoacht vanuit Area. Ook vijf ervaren medewerkers van Area nemen deel aan TOP.
Samenwerking in contractmanagement en beleid

De samenwerking tussen en met alle Drentse gemeenten en Area heeft verder vorm gekregen binnen MarkeRein, het voorbereidingsplatform van de commissie Milieu, Energie en Mobiliteit van de VDG (Vereniging Drentse Gemeenten). In 2014 zijn diverse beleidsthema’s behandeld en is kennis uitgewisseld. Gelijktijdig heeft het afvalkenniscentrum van Area in 2014 in opdracht van Drentse en Groningse gemeenten diverse aanbestedingen opgezet en uitgevoerd. Deze bundeling van grondstofstromen in het Noorden heeft miljoenenbesparingen tot gevolg (gehad) voor de gemeenten.
Financiële prestatie in lijn met voorgaande jaren

Area heeft 2014 afgesloten met een positief netto resultaat van 743 duizend euro, bij een omzet van ruim 25,6 miljoen euro. Het resultaat ligt ruim 340 duizend euro hoger dan begroot voor 2014, waarmee Area in lijn met voorgaande jaren blijft presteren. In 2014 zal een dividend van 495 duizend euro worden uitgekeerd aan de aandeelhoudende gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen.

Door Henk Boer

Geef een reactie