Regio – De beide dagelijkse besturen van de waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden stellen de beide algemeen besturen voor om enkele kredieten beschikbaar te stellen.WMD

Een krediet van bijna 7,8 miljoen euro (incl. BTW) is nodig voor de aankoop van het pand aan de Dr. Van Deenweg 186-208 in Zwolle en de naastgelegen kavel. Daarnaast vragen de dagelijkse besturen een bedrag van ruim 11 miljoen euro, voor inbouw van werkruimtes, inrichting parkeerterrein en inrichting van het pand en voor het realiseren van de benodigde ICT-voorzieningen. Ook wil het waterschap investeren in onder andere verregaande energiebesparing en -opwekking.

Dankzij de fusie van beide waterschappen kan efficiënter worden gewerkt en wordt door het nieuwe waterschap jaarlijks 4,5 miljoen euro minder uitgegeven. Met de centrale huisvesting en het afstoten van de oude locaties bespaart het nieuwe waterschap vanaf 2017 jaarlijks 750.000 euro. Beide AB’en vergaderen dinsdagavond 8 september om 20.30 uur afzonderlijk over dit voorstel in het waterschapshuis in Meppel.

Nadat het fusiebesluit door de Algemeen Besturen van Groot Salland en Reest en Wieden eind december 2014 was genomen, is gestart met het zoeken naar één centrale huisvesting voor het nieuwe waterschap. Gelet op de grote leegstand aan kantoorruimte in de regio is besloten dat nieuwbouw voor het nieuwe waterschap geen realistische optie was. Op basis van een programma van eisen en wensen zijn verschillende locaties in Meppel en Zwolle onderzocht. De uitkomst daarbij was dat het gebouw aan de Dr. Van Deenweg het best voldeed aan de eisen en wensen. In het voorjaar is door beide Algemeen Besturen in principe ingestemd met de aankoop van het pand aan de Dr. Van Deenweg in Zwolle, mits de beide provincies akkoord gaan met de fusie.

Woensdag 26 augustus 2015 hebben Provinciale Staten van Drenthe ingestemd met de fusie. Provinciale Staten van Overijssel hadden op 2 juli al toestemming gegeven voor de fusie. Het gebouw aan de Dr. Van Deenweg heeft als belangrijk voordeel dat sprake is van een ‘nieuwe voordeur’ voor iedereen van het nieuwe fusiewaterschap. Daarnaast is dit gebouw (veel) eerder beschikbaar dan het moment waarop één van de huidige panden aangepast zou kunnen worden. Vooral voor de integratie van de ambtelijke organisatie biedt dit belangrijke voordelen. De planning is er op gericht uiterlijk medio 2016 dit pand te betrekken. Bij de aankoop van het casco-pand is ook de verkoop van beide huidige panden betrokken. Het nieuwe waterschap heeft dus het risico afgewend, dat het met leegstaande panden blijft zitten. In de onderhandelingen over de aankoop van het nieuwe pand is afgesproken dat het pand van Groot Salland wordt overgenomen. Dit geldt ook voor het pand in Meppel, indien dit medio 2016 niet is verkocht of verhuurd. Het komende jaar wordt gezocht naar de meest optimale bestemming voor dit huidige hoofdkantoor van Reest en Wieden.

Door Henk Boer

Geef een reactie