Maatschappelijk

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Karel Loohuis

Fijn dat u allemaal hier bent. Welkom! Allereerst wil ik u natuurlijk een voorspoedig, gezond, gelukkig en succesvol 2019 wensen. Niet alleen namens mijzelf, maar ook namens het college, de gemeenteraad en alle medewerkers van Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. We gaan er samen een mooi en goed jaar van maken. Elk jaar bedank ik onze hulpdiensten en gemeentepersoneel.

Dit jaar doe ik dat uiteraard weer. Niet omdat dat zo hoort, maar omdat ik elk jaar écht onder de indruk ben van hun inzet en de bereidheid van de medewerkers en medewerksters van de hulpdiensten en de gemeente zich in te zetten op één van de moeilijkste dagen van het jaar als het om de veiligheid van ons allen gaat. Bedankt hiervoor! Dankzij jullie hebben we een leuk, veilig en zorgeloos Oud en Nieuw beleefd.

Vorig jaar stond de jeugd in de spotlights. En dit jaar – u heeft het vast al opgemerkt bij binnenkomst – zijn het De Smederijen, die nieuwe manier van wijkgericht werken. Nou ja, nieuw. De Smederijen bestaan ruim tien jaar. Het jubileumboek ligt klaar (daarover straks meer). Al tien jaar of nog maar tien jaar? De Smederijen gaat alle bewoners aan. Het gaat over leefbaarheid, over samenwerking, over sociale samenhang, gemeenschapszin. De Smederijen zijn constant in beweging, dynamisch, bruisend. Dan is tien jaar niks. De ontwikkeling gaat door. En het is nog lang niet

uitgekristalliseerd. Onze wethouder Erik Giethoorn zei het heel treffend in het jubileumboek: “Als je nog maar tien jaar bent, ben je nog niet eens een puber. Er valt nog veel te ontdekken”.

Wijkteams kennen we al lang. Daarin werken politie, het welzijnswerk, de wooncorporaties en de gemeente samen. In Buurtbeheer werken deze partijen samen met de bewoners. De tijd was er rijp voor. We wilden de buurt leefbaarder maken en houden door in te spelen op de wensen en behoeften van bewoners en hen te betrekken bij de voorbereidingen en uitvoering van plannen. Maar al snel bleek dat bewoners meer wilden. Ze wilden nog meer zeggenschap en in een nog vroeger stadium betrokken worden bij het plannen maken. Toen ontstonden De Smederijen, ruim tien jaar geleden. We moeten beseffen dat het een bijzondere manier van werken is, waarmee we samen met bewoners al veel hebben bereikt. Eigenlijk, Bestuurlijke Vernieuwing avant la lettre.

Sinds het ontstaan van De Smederijen zijn er 1200 (!) projecten gerealiseerd. We moeten blijven nadenken over hoe het beter en anders kan. De rol van bewoners in hun eigen wijk of dorp wordt almaar groter en belangrijker. En wij moeten blijven meebewegen met de ontwikkelingen in de samenleving. Mensen zijn mondiger geworden, ze willen zelf aan het roer staan. De bestuurlijke vernieuwing, zoals wij er in Hoogeveen mee bezig zijn, bestaat nog niet zo lang als De Smederijen. Maar eigenlijk hebben we die – zonder het echt door te hebben – met De Smederijen in gang gezet.

(Bestuurlijke) Innovatie van Hoogeveense bodem. Trendsettend en vernieuwend. Daar past een jubileumboek bij.

Overhandiging boek Smederijen (iedereen krijgt bij vertrek een exemplaar uitgereikt). Het is overigens de eerste nieuwjaarsreceptie van het nieuwe college van B&W en de nieuwe gemeenteraad. Na elke gemeenteraadsverkiezing is het weer spannend hoe de politieke verhoudingen er uit zien en wat de consequenties zijn voor de keuzes die gemaakt worden. Wat ik in ieder geval kan constateren is dat Hoogeveen een hoog ambitieniveau op diverse onderdelen heeft behouden. Ambitie. Sommigen schrikken van dat woord; sommigen vinden het zelfs een vies woord; sommigen vinden het niet passen bij de Drentse volksaard. Want als je ambitie hebt, dan moet je jouw kop boven het maaiveld uitsteken en dat is toch niet veilig, omdat je de kans loopt onthoofd te worden door de alles egaliserende zeis van middelmatigheid (doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg). Volkomen onterecht. En ook een beetje dom. Als je ambitieus bent dan ben je tot op het bot gedreven om dingen voor elkaar te krijgen en te bereiken. Het hebben van een drive en het hebben van een passie zijn onmisbaar als je een gemeente wil besturen. Zeker ook een gemeente als Hoogeveen, waar veel maatschappelijke, sociale en economische vraagstukken liggen. Vraagstukken ook die niet binnen een jaar, zelfs niet binnen een paar jaar zijn op te lossen. Sommige vraagstukken en problemen vergen een generatielange aanpak; minimaal twintig tot dertig jaar

(laaggeletterdheid; onderwijsachterstanden; gelijke kansen voor kinderen op goed onderwijs en een gezond en veilig leven; goede aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs). Dat vergt gemeentebestuurders (raadsleden en B&W) en een gemeentelijke organisatie die visie, doorzettingsvermogen, lange adem, passie voor de publieke zaak, oplossingsgericht denken, samenwerkingsgerichtheid met inwoners en diverse organisaties en instellingen en ambitie in zich hebben en uitstralen. En laten we die mensen nu aan boord hebben. Een deel van deze mensen is hier in de Burgerzaal aanwezig. En het andere deel? Ja, kijkt u maar eens om u heen of ook naar uzelf. U hebt diezelfde kwaliteiten die ik net opnoemde. Jazeker. U wilt ook boven het gemiddelde uitsteken. U heeft ook uw hoofd al meerdere malen boven het maaiveld uitgestoken. Of het nu binnen uw bedrijf of onderneming was; of het nu bij de sportvereniging of culturele organisatie was; of het nu in de dorpsraden, dorpsbelangen, wijkverenigingen was; of het nu binnen de zorginstelling was; of het nu binnen de onderwijswereld was. Echt, u doet het ook dagelijks. En daarmee hebben we in deze zaal zoveel energie (u voelt de warmte denk ik wel), lef, passie en wilskracht bij elkaar dat we in staat moeten zijn om in gezamenlijkheid de uitdagingen en kansen die wij als Hoogeveen hebben en nog krijgen aan te pakken. Niet door naar elkaar te wijzen (“het is niet mijn probleem, dat moet de overheid maar oplossen”). Niet door weg te duiken (“dat is niet mijn pakkie an”). Niet door te bagatelliseren (“het kan ook wel een tandje of een onsje minder”). Niet door verantwoordelijkheid te ontlopen (“daar gaat iemand anders over”). Maar door coalities te smeden en samen verantwoordelijkheid te dragen en de schouders er onder te zetten. Door samen van acquit met elkaar om tafel te gaan zitten en lijnen uit zeten en afspraken te maken. Door samen het gevoel te hebben iets voor Hoogeveen en de Hoogeveense samenleving te kunnen betekenen.

Onder het motto: HOOGEVEEN MAAKT HET! En daaruit voortvloeiend “Hoogeveen maakt het verschil”, “Hoogeveen maakt het beter”, “Hoogeveen maakt het mooier”, “Hoogeveen maakt het mogelijk” of “”Hoogeveen maakt het gewoon”. Etcetera. U mag er een eigen invulling aan geven.

O ja. We gaan veel criticasters ontmoeten. We gaan veel mensen horen die het on-Hoogeveens of on-Drents vinden. We gaan veel inwoners ontmoeten die die zeis van middelmatigheid hanteren. We gaan veel twijfelaars ontmoeten die ons hoogmoedswaanzin als diagnose gaan opplakken. Maar dat weten we. En we weten ook dat er velen van die mensen zullen zijn die na behaalde successen en positieve ontwikkelingen zullen zeggen er altijd al in geloofd te hebben of zeggen dat we dit of dat al veel eerder hadden moeten doen. “Loat goan”. Die mensen zijn er altijd en misschien moeten ze er ook zijn om ons wel scherp te houden en ook de nodige realiteitszin te laten behouden. Betrek ze er bij of geef ze in ieder geval de kans om zich bij ons aan te sluiten. Vanaf het begin, maar ook lopend het proces. Maar laten we niet op ze wachten. Daarvoor zijn de opgaven te groot en de kansen te talrijk.

“Hoogeveen maakt het samen”. Met u. Maar ook op regionale, provinciale, nationale en Europese schaal. Als we succesvol

willen zijn moeten we in veel netwerken aanwezig zijn, meepraten en meebeslissen. Dat kost veel tijd, energie en ook geld. Met investeringen waarvan de kosten voor de baat uit gaan. We hebben al langere tijd het idee achter ons gelaten dat we als Hoogeveen het alleen wel kunnen redden. Dat is een illusie. We moeten ook leren dat in deze snel veranderende wereld lang niet alles blijft zoals het is. En dat we bij die veranderingen, hoe moeilijk soms ook, beter bij kunnen zijn dan afwezig.. En we leren ook dat niet alles wat er om ons heen gebeurt per definitie altijd in Hoogeveen moet plaatsvinden. Vaak is het ook in ons voordeel dat we op regionale schaal iets voor elkaar krijgen en niet alleen specifiek voor Hoogeveen. Omdat het alternatief vaak is dan helemaal niet of nergens. Dat vergt een andere houding naar onze partners, maar dat vergt van onze partners ook een andere houding naar ons toe. Maar het vergt ook weer de kwaliteiten die ik eerder in mijn speech heb aangehaald.

Door de inzet van de afgelopen jaren staan we er goed voor en is een gezonde basis gelegd voor het oplossen van de maatschappelijke vraagstukken en het aanpakken van de kansen voor Hoogeveen. Ik noem er een aantal.

De komende jaren worden op economisch gebied cruciaal voor Hoogeveen. Er is een duidelijke ontwikkelingslijn Randstad – Amersfoort – Zwolle – Hoogeveen (Dutch Tech Zone) zichtbaar aan het worden. Hoogeveen en de regio Zuid West en Zuidoost Drenthe gaan de komende tien jaar kansen krijgen. Daarom zijn we nu deelnemer in zowel de regio Zwolle als in de Dutch Tech Zone (Hoogeveen, Emmen,

Coevorden, Hardenberg). Het hebben van goede verbindingen is absolute voorwaarde voor die economische ontwikkelingen. We liggen al goed aan de A28 en de A37, maar om de komende groei goed te kunnen faciliteren zijn de volgende zaken een absolute must: de verbreding van de A28 naar Hoogeveen (dankzij lobby Regio Zwolle nu op de Mirt-agenda) en op langere termijn de aanpak van de A37 richting Duitse grens (Dutch Tech Zone); openbaar vervoer verbindingen tussen Emmen en Hoogeveen; op langere termijn de A48 als verbinding tussen onze regio en de regio Twente. Daarnaast willen we graag onderdeel uitmaken van de nu vijfde en straks vierde industriële regio van Nederland (Dutch Tech Zone); Hoogeveen is een industriestad, daar ligt het economische zwaartepunt met veel maakindustrie (“Hoogeveen maakt het”) en veel innovatieve bedrijvigheid. Tegelijkertijd zijn we volop bezig in de Regio Zwolle en in de Dutch Tech Zone om bedrijfsleven en onderwijsinstellingen aan elkaar te verbinden om er voor te zorgen dat de kwalitatieve en kwantitatieve vraag naar arbeidsplaatsen in het bedrijfsleven op maat bediend kan worden door het onderwijs. Echt een hoge prioriteit en absolute voorwaarde voor de economische groei. Daarbij is het van belang dat de institutionele belangen van de diverse onderwijsinstellingen ondergeschikt worden gemaakt aan het oplossen van het arbeidsmarktvraagstuk. De uiteindelijke oplossing ligt ook niet in het benutten van bestaande onderwijsgebouwen of het bouwen van nieuwe. De enige goede oplossing is op maat toegesneden onderwijsaanbod met gebruik maken van de modernste technologie in de bedrijven (onderwijs op de

werkvloer) mede vorm gegeven door medewerkers van die bedrijven zelf (meest recente ervaring in het bedienen van de machines en systemen). Daarnaast zullen we de aantrekkelijkheid van onze regio moeten vergroten, zodat mensen hier ook willen wonen en werken. Want dat is wel een zorg (zie de tekorten op de arbeidsmarkt in diverse sectoren). En dat redden we, met alle respect, echt niet met schapenkuddes, heidevelden en hunebedden. Dat redden we alleen als we een uitdagende regio zijn voor jonge mensen om te komen en te blijven en daarvoor hebben we aansprekende bedrijven en uitdagingen nodig. Dat moeten we echt oppakken en dat kunnen we ook dankzij de regiodeal met het rijk waarvoor tientallen miljoenen euro’s naar deze regio vloeien en dat hadden we nooit individueel kunnen bereiken. Dus daar zie je de meerwaarde al van de samenwerking. De positie van Hoogeveen als verbinding tussen de Regio Zwolle en de Dutch Tech Zone is daarbij een cruciale. Als we het goed doen is Hoogeveen de Poort van en naar het Noorden. “Hoogeveen maakt het”.

Grote kansen ook voor de energietransitie en duurzaamheidsvraagstukken voor Hoogeveen. Onze plannen voor een waterstofwijk bij Nijstad en een mogelijke doorkoppeling naar de Erflanden past bij ons profiel. Inspelend op actuele vraagstukken met een grote innovatiekracht en toekomstige werkgelegenheidsmogelijkheden. Ook vanuit de landelijke overheid is hier belangstelling voor. “Hoogeveen maakt het”.

Voor een aantrekkelijke gemeente en regio is het van belang te beschikken over voldoende en gevarieerde goede sportvoorzieningen. En over een goed sportbeleid om iedereen ook de kans te geven voldoende te bewegen. Daarvoor hebben we de afgelopen tijd al diverse prijzen in de wacht gesleept (sportgemeente van het jaar; Europese prijs voor onze aanpak met de sportcoaches; Drenthe uitgeroepen tot European Community Of Sport 2019). Maar ook over kwalitatief goede accommodaties. Daar zijn we al jaren mee bezig en de komst van een nieuwe ijsbaan- en zwembadcombinatie hoort daar zeker bij. Geen prestigeobject. Maar noodzakelijk en passend in onze regionale uitstraling van het Bentinckspark. En voor de duidelijkheid als je de ijsbaan niet bouwt, maar wel een nieuw zwembad wilt, dan is de Hoogeveense burger duurder uit dan met de combinatie. De ijsbaan-zwembad combinatie komt er.

“Hoogeveen maakt het”. Komend jaar zullen we ook gaan spreken over de doorontwikkeling van de culturele accommodaties. Accommodaties waar we in Hoogeveen trots op moeten zijn en die wel degelijk onderdeel uitmaken van het zijn van een aantrekkelijke gemeente. We moeten niet de kans gaan missen om de Tamboer, Scala. Podium en bibliotheek te voorzien van adequate en naar de maatstaven van vandaag toegesneden huisvesting. Ook daar geldt “Hoogeveen maakt het”. Dan nog een woord over de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Wat we er ook van vinden, het is voor een ieder duidelijk dat er veel gaat veranderen. Het blijft van groot

belang ons te blijven inzetten voor goede en betaalbare zorg dichtbij onze burgers. Het blijft ook van belang een evenwichtige toegang tot de zorg voor alle inwoners van Drenthe mogelijk te maken. Om daar mede vorm aan te geven, hoe beperkt onze zeggenschap ook is, moeten we wel aan de tafel zitten en komen. En bereid zijn om het verleden los te laten. Het wordt niet meer zoals het was en het blijft ook niet zoals het nu is. En dat is misschien maar goed ook. Twintig jaar geleden gingen er meer mensen dood in een ziekenhuis dan nu. Daar wil niemand meer naar terug. Niet het behoud van Bethesda moet voorop staan, net zo min als het behoud van Scheper of WZA, maar het behoud van goede gezondheidszorg voor onze inwoners op een evenwichtige manier verdeeld. Van Hoogeveen, maar ook van Beilen, Assen, de Wolden en Emmen. Bestuurders zullen aan de inwoners moeten gaan uitleggen hoe de zorg er uit gaat zien en op welke manier. Daarvoor zijn nu de zorgorganisaties aan zet en binnenkort wordt duidelijk hoe het zorgplaatje er voor Drenthe uit gaat zien. Onze hoop is dat het een goed eindplaatje is zonder salamitactieken en beschermen van institutionele belangen, maar een plaatje dat recht doet aan de behoeften van de inwoners een Drenthe. Ook hier geldt “Hoogeveen maakt het”.

Ik zou nog wel uren kunnen doorgaan met het aangeven van kansen en mogelijkheden. Er gebeurt dus veel. De basis is goed. De plannen lopen en zijn in voorbereiding. We zijn er klaar voor. Met u. “Hoogeveen maakt het”.

Karel Loohuis, Burgemeester gemeente Hoogeveen