Hoogeveen – In Hoogeveen wordt momenteel gewerkt aan een van de grootste bouwprojecten in het Noorden, namelijk ‘De Kaap’.palen-de-kaap

Hierbij is tijdens werkzaamheden aan de funderingspalen geconstateerd dat een aantal palen niet aan de gestelde eisen voldoet. Inmiddels is het herstelplan definitief en worden de werkzaamheden weer opgepakt.

De gebruikelijke meetmethode – voor in de grond gevormde palen – gaf bij dit project geen betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de palen. Palen die bij doormeting goede waarden gaven, bleken bij visuele inspectie toch afwijkingen te vertonen. Als gevolg daarvan hebben partijen besloten alle funderingspalen, zo diep als mogelijk (ca. twee meter onder de paalkop), vrij te graven, om zodoende beter inzicht te krijgen.

Tijdens deze beoordeling werden paalafwijkingen geconstateerd die, gerelateerd aan de grondstructuur, mogelijk ook onder de genoemde twee meter konden voorkomen. Dit was reden om aanvullend onderzoek te doen naar de kwaliteit van – in dit geval – de gehele in de grond gevormde funderingspaal. In eerste instantie is, met extra bemaling, een gedeelte van de bouwput tot een diepte van 3,5 meter onder bouwputniveau afgegraven. Hieruit bleek dat er inderdaad een relatie ligt tussen de grondstructuur en de afwijkingen c.q. insnoeringen in de funderingspalen. Later zijn er nog een aantal palen in z’n totaliteit uit getrokken die deze theorie bevestigen.

Inmiddels zijn de onderzoeken afgerond en kan geconcludeerd worden dat een deel van de palen goed is, een deel hersteld moet worden en het resterende deel vervangen moet worden.

Op basis van het onderzoek en de conclusies, die naar aanleiding daarvan zijn getrokken, is een herstelplan opgesteld. Aannemer Trebbe is verantwoordelijk voor het herstelplan en heeft aangegeven dat afwijkingen tot circa 2 meter onder de paalkop, hersteld kunnen worden. Wanneer volgens de grondstructuur, op dieper niveau, afwijkingen mogelijk zouden kunnen zijn, worden deze palen op voorhand als afgeschreven beschouwd.

Omdat een aantal palen niet meer opgenomen kan worden in de fundering, zullen nieuwe funderingspalen aangebracht moeten worden. Om zo veel mogelijk risico’s en overlast voor de omgeving te beperken, wordt er voor een systeem gekozen waarbij prefab funderingspalen trillingvrij worden ingebracht (dus geen heiwerk).

De herstelwerkzaamheden zijn omvangrijk en gaan mogelijk verder dan noodzakelijk, maar zowel Trebbe als WVG Ontwikkeling willen de absolute zekerheid dat er een goede fundering onder dit omvangrijke project wordt aangebracht. Hiervoor is veel aanvullend en gedegen onderzoek gedaan, waarbij partijen eenduidig achter de gekozen oplossing staan en waarbij kwaliteit voorop staat.

Nu de omvang van het herstel grotendeels inzichtelijk is zullen de werkzaamheden opnieuw ingepland worden. Aansluitend volgen de financiële consequenties en de consequenties voor de gehele bouwplanning en de daaraan gerelateerde oplevering van het complex. Trebbe zal alle zeilen bijzetten om iets van de opgelopen achterstand op de planning in te halen, maar geeft hierbij aan dat de eerder afgegeven opleverprognose niet meer haalbaar is.

Zodra er duidelijkheid is over de planning zal dit middels bijeenkomsten en nieuwsbrieven aan de opdrachtgevers, kopers, gebruikers en omwonenden kenbaar gemaakt worden.

Door Henk Boer

Geef een reactie